JediMaster – Crew Quarters
01 Jun 2017 |
JediMaster – Engine Room
30 Jun 2017 | Space Ambient
JediMaster – Galactic Observatory
30 Jun 2017 | Space Ambient
JediMaster – Hangar Deck
30 Jun 2017 | Space Ambient
JediMaster – Laboratory
30 Jun 2017 | Space Ambient
JediMaster – The Bridge
01 Jun 2017 | Space Ambient

Regulamin

Regulamin sprzedaży

Data publikacji: 18-07-2017

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony http://jedimasterstudio.pl realizuje Jerzy Gidel, zamieszkały we Wrocławiu, przy ul. Rubinowej 14, 52-215 Wrocław.
Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@jedimasterstudio.pl oraz
numerem telefonu +48 508 808 887.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://jedimasterstudio.pl/regulamin/
4) Strona – strona dostępna pod adresem http://www.jedimasterstudio.pl,
5) Sprzedawca – Jerzy Gidel, zamieszkały we Wrocławiu, przy ul. Rubinowej 14, 52-215 Wrocław.

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.
5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
6. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są zawierane w języku polskim.
7. Wszystkie ceny produktów elektronicznych podane na Stronie są cenami brutto.
8. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.

§ 3 Zawieranie umowy

1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
a) wybrać odpowiedni produkt, spośród produktów dostępnych na stronie,
b) przejść pod wybraną stronę i wypełnić formularz zakupowy oraz dokonać płatności, co wiąże się z założeniem konta użytkownika w serwisie http://www.jedimasterstudio.pl
c) po dokonaniu rejestracji, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożonego zamówienia lub wiadomość z danymi niezbędnymi do zrealizowania płatności za produkt,
2. Z chwilą otrzymania przelewu pieniężnego przez Sprzedawcę, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych.
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący otrzyma zamówiony produkt, który będzie dostępny do pobrania z poziomu konta użytkownika, dostępnego po zalogowaniu na stronie http://www.jedimasterstudio.pl

§ 4 Dostawa produktu elektronicznego

1. Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w postaci pojawienia się go w zakładce „pliki do pobrania”, na stronie http://www.jedimasterstudio.pl
2. Dostawa produktu elektronicznego jest nieodpłatna.
3. Kupiony produkt elektroniczny powinien zostać dostarczony Kupującemu w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu.
4. Jeśli Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania zakupu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.

§ 5 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
a) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
b) żądać usunięcia wady,
c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
5. Kupujący może złożyć reklamację, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem http://jedimasterstudio.pl/kontakt/, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 6 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarzane dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
1) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
3) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz.
1024).
7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
1) wglądu do swoich danych osobowych,
2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
10. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Kupującego może być utrudnione.
11. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w na Stronie.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.